Aracon Services

Usluge

- Priprema, podnošenje i pokretanje postupka za registraciju žigova, dizajna, patenata, geografskih oznaka porekla;
- Usluge održavanja registrovanih prava intelektualne svojine;
- Pretrage baza intelektualne svojine;
- Sporovi u vezi prava intelektualne svojine;
- Carinska kontrola uvoza/izvoza
- Zaštita intelektualne svojine na državnim granicama;
- Prenos prava intelektualne svojine;
- Upravljanje portfoliom
- Ugovori o licenciranju, distribuciji i sponzorstvu;
- Poslovi franšizinga;
- Internet domeni;
- Konsultantske usluge u vezi sa svim drugim pitanjima intelektualne svojine.