Aracon News

Crna Gora

Rok za revalidaciju Srpskih žigova u Crnoj Gori se probližava - Novi Crnogorski zakon, koji je stupio na snagu 16.12.2010. godine obavezuje nosioce žigova koji su registrovani pred Srpskim Zavodom za Intelektualnu Svojinu pre dana 28.05.2008. godine (dan kada je otvoren Crnogorski Zavod za Intelektualnu Svojinu) da podnesu zahtev za upis njihovih prava u Registar žigova Crne Gore, u roku od 12 meseci od dana primene Zakona o Žigu, odnosno do 16.12.2011. godine. Ukoliko nosioci predmetnih žigova ne posupe u skladu sa navedenim, njihovi žigovi neće imati važnost u Crnoj Gori.

Za više informacija možete nas kontaktirati putem mail-a info@aracon.rs

 

Pojednostavljena carinska procedura u Crnoj Gori od 01.01.2012. godine - Nova Uredba o postupanju carinskog organa sa robom za koju postoji sumnja da povređuje prava intelektualne svojine (Sl. List CG, br. 33/2011) usvojena je 16.07.2011. godine i počinje da se primenjuje od 01.01.2012. godine.

Nova Uredba omogućava nosiocima prava intelektualne svojine da unište zadržanu robu bez pokretanja sudskog postupka. Da bi se pokrenu postupak uništenja potrbno je dostaviti pisanu saglasnost deklaranta, držaoca ili vlasnika predmetne robe. Međutim, roba će biti uništena i bez takve saglasnosti ukoliko deklarant, držaoc ili vlasnik, u roku od 10 dana, ne podnese prigovor protiv uništenja robe. Roba se uništava o trošku nosioca prava intelektualne svojine.

Takođe, u skladu sa novom Uredbom, uz zahtev se podnosi i izjava podnosioca zahteva, odnosno nosioca prava kojom nosilac prava prihvata odgovornost za štetu koja može nastati usled postupanja ili propusta nosioca prava ili ukoliko se za predmetnu robu naknadno utvrdi da ne povređuje pravo intelektualne svojine. Ovom izjavom nosilac prava se takođe obavezuje da će snositi i troškove koji nastanu u vezi sa čuvanjem i održavanjem robe koja je zadržana pod carinskim nadzorom, kao i troškove njenog uništenja.

Za više informacija možete nas kontaktirati putem mail-a info@aracon.rs